راهنمای محصولات

خلاصه محصولات را مشاهده نمایید


دانلود کاتالوگ

درجه حرارت

Temperature

model

mounting

Temperature output

lenght

options

ST

D     duct

I       immersion

R      room

C      clamp-on

O     outdoor

W    wall

11     NTC 1.8k

12     NTC 2.2k

13     NTC 3k

14     NTC 5k

15     NTC 10k

16     NTC 20k

21     PT 100

22     PT 1000

31     4…20 mA/2W

32     4…20 mA/3W

33     4…20 mA/2-10V

41     0…10 V

1  50 mm

2  100 mm

3  150 mm

4  200 mm

S  special

D   disply

درجه حرارت

Temperature

Model
Mounting
Temperature output
Lenght
Options
Model

ST

Mounting

D   duct

I    immersion

R   room

C   clamp-on

O   outdoor

W   wall

Temperature output

11  NTC 1.8k          21  PT 100

12  NTC 2.2k          22  PT 1000

13  NTC 3k             31  4…20 mA/2W

14  NTC 5k             32  4…20 mA/3W

15  NTC 10k           33  4…20 mA/2-10V

16  NTC 20k           41  0…10 V

Lenght

1  50 mm

2  100 mm

3  150 mm

4  200 mm

S  special

Options

D   disply

رطوبت

Humidity

Model
Mounting
acc. rH
Humidity output (out 1)
Temperature output (out 2)
Options
Temp. Options
Model

SH

Mounting

D    duct

R    room

W   wall

O    outdoor

acc. rH

2  2%

3  3%

Humidity output (out 1)

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

Temperature output (out 2)

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

Options

M   modbos

L    LCD

R    relay

P   PDI out

1   1 input

2   2 inputs

Temp. Options

T1  -30…70 °C

T2  0…50 °C

T3  0…10 °C

T4  PT 100

T5  PT 1000

T6  NTC 1.8k

T7  NTC 10k

T8  NTC 20k

تفاوت فشار

Diff. Pressure

Model
Range
output 1
output 2
Options
Model

SDP

Range

1    ±250

2     1.000

3     ±1.000

4     2.500

5     10.000

6     6.000

7     ±6.000

output 1

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

output 2

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

Options

M   modbos

L    LCD

R    relay

P   PDI out

1   1 input

2   2 inputs

کیفیت هوا

Air Quality

Model
Mounting
output 1
output 2
Options
Ranges
Model

SAQ

VOC

 

SCM

carbon monoxide

 

SCD

carbon dioxide

 

SNH

ammonia

Mounting

D    duct

R    room

W   wall

output 1

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

output 2

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

Options

M   modbos

L    LCD

R    relay

P   PDI out

1   1 input

2   2 inputs

Ranges

50         50 ppm

100       100 ppm

300       300 ppm

1000     1000 ppm

2000     2000 ppm

5000     5000 ppm

10K       10K ppm

سرعت باد

Air Velocity

Model
Range
output 1
output 2
teml. options
Model

SAV

Range

2    20 m/s

5     5 m/s

output 1

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

output 2

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

teml. options

T1  -30…70 °C

T2  0…50 °C

T3  0…10 °C

T4  PT 100

T5  PT 1000

T6  NTC 1.8k

T7  NTC 10k

T8  NTC 20k

پویشگر رطوبت

Humidity Probe

Model
type
AV output
TEMP. output
Options
teml. options
Model

SHP

humidity

type

2    %2 rH

3    %3 rH

AV output

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

TEMP. output

0  no output

1  0…10 Vdc

2  2…10 Vdc

0…5 Vdc

4  1…5 Vdc

5  4…20 mA

F  0…10 Vdc or 4…20 mA, field selectable

Options

M   modbos

L    LCD

R    relay

P   PDI out

1   1 input

2   2 inputs

teml. options

T1  -30…70 °C

T2  0…50 °C

T3  0…10 °C

T4  PT 100

T5  PT 1000

T6  NTC 1.8k

T7  NTC 10k

T8  NTC 20k

تماس با ما

برای اطلاعات بیشتر

با ما تماس بگیرید


بیشتر بدانید

امروز با ما تماس بگیرید

86175043 021

5548565 0912

آدرس ایمیل

info@sense-iran.ir

شبکه‌های اجتماعی ما

راه‌های دسترسی به مجموعه ما در شبکه‌های اجتماعی


Whatsapp


Instagram