سرعت باد

می 15, 2021

پویشگر سرعت باد SAV.P

Air Velocity سرعت باد بازگشت به محصولات سرعت باد درباره محصول دامنه های 0… 5 ، 0… 10 ، 0… 15 و 0… 20 متر در […]
می 15, 2021

انتقال دهنده سرعت باد SAV.5

Air Velocity سرعت باد بازگشت به محصولات سرعت باد درباره محصول دامنه های 0… 5 ، 0… 10 ، 0… 15 و 0… 20 متر در […]
می 15, 2021

انتقال دهنده سرعت باد SAV.2

Air Velocity سرعت باد بازگشت به محصولات سرعت باد درباره محصول دامنه های 0… 5 ، 0… 10 ، 0… 15 و 0… 20 متر در […]