درجه حرارت

می 7, 2021

سری STR سنسور دما نوع اتاق / فرستنده

Temperature درجه حرارت بازگشت به محصولات درجه حرارت درباره محصول سنسورها و فرستنده های دما از نوع اتاق ویژگی‌ها سلول الکتروشیمیایی نوع گرد 20 میلیمتری قابل […]
می 7, 2021

سری STO سنسور دما نوع فضای باز / فرستنده

Temperature درجه حرارت بازگشت به محصولات درجه حرارت درباره محصول سنسورها و فرستنده های دما از نوع خارج ویژگی‌ها سلول الکتروشیمیایی نوع گرد 20 میلیمتری قابل […]
می 7, 2021

سری STC سنسور دما نوع گیره / فرستنده

Temperature درجه حرارت بازگشت به محصولات درجه حرارت درباره محصول سنسورها و فرستنده های دما از نوع گیره ویژگی‌ها سلول الکتروشیمیایی نوع گرد 20 میلیمتری قابل […]
می 7, 2021

سری STI سنسور دما نوع غوطه‌وری / فرستنده

Temperature درجه حرارت بازگشت به محصولات درجه حرارت درباره محصول سنسورها و فرستنده های دما از نوع غوطه وری ، طول پروب 100 میلی متر ، […]
می 5, 2021

سری STD سنسور دما نوع داکت / فرستنده

Temperature درجه حرارت بازگشت به محصولات درجه حرارت درباره محصول سنسورها و فرستنده های دما از نوع گیره ویژگی‌ها سلول الکتروشیمیایی نوع گرد 20 میلیمتری قابل […]