دی اکسید کربن، CO2

می 14, 2021

انتقال دهنده دی اکسید کربن SCD.D

Carbon Dioxide, CO2 دی‌اکسید کربن، CO بازگشت به محصولات دی‌اکسید کربن، CO درباره محصول حسگر NDIR ، حداقل 15 سال طول عمر ، دامنه ها: 400-2k […]
می 14, 2021

انتقال دهنده دی اکسید کربن SCD.W

Carbon Dioxide, CO2 دی‌اکسید کربن، CO بازگشت به محصولات دی‌اکسید کربن، CO درباره محصول حسگر NDIR ، حداقل 15 سال طول عمر ، دامنه ها: 400-2k […]
می 14, 2021

انتقال دهنده دی اکسید کربن SCD.R

Carbon Dioxide, CO2 دی‌اکسید کربن، CO بازگشت به محصولات دی‌اکسید کربن، CO درباره محصول حسگر NDIR ، حداقل 15 سال طول عمر ، دامنه ها: 400-2k […]
می 14, 2021

انتقال دهنده دی اکسید کربن SCD.R با Hum و Temp

Carbon Dioxide, CO2 دی‌اکسید کربن، CO بازگشت به محصولات دی‌اکسید کربن، CO درباره محصول CO2 + Hum. + دما سنسور NDIR ، محدوده CO2: 400-2k ، […]